Fördjupning

Rolfing kan påtagligt förändra kroppens hållning och struktur (form) och är en holistisk integrerande metod.

Rolfing manipulerar fascian

Rolfing, även kallad strukturell integration, uppnår sina resultat genom adekvat påverkan av kroppens fascia, bindväv. Rolfing kan manipulera och bearbeta det myofasciala systemet. Fascia omger och penetrerar muskler och alla andra strukturer i kroppen. Den är ett nätverk som ger kroppen dess form, stöder skelett och mjukare vävnad, och som ansluter och genomtränger olika vävnader som muskelgrupper, skelett, ligament och senor.

När vi betraktar en köttbit kan vi se en transparent hinna och en vit vävliknande substans som binder ihop. Det är fascia vi ser och denna vävnad binder ihop allting i kroppen. Om vi skulle ta bort allt från kroppen utom fascia skulle vi kunna se en perfekt tredimensionell blåkopia av hela kroppen. I levande tillstånd har fascian en elastisk kapacitet vilket utnyttjas inom rolfing.

När en skadad eller spänd kropp påverkar kroppens funktioner och balans – även nervsystemet – anpassar sig bindväven genom sammandragning, och resten av kroppen måste kompensera sig för att få balans. Rolfing arbetar med att frigöra den spända och förkortade bindväven, låta musklerna nå en mer balanserad relation med varandra och frigöra kroppen från dessa kompensationer.

Obalanserad hållning påverkar fascian

Alla former av materia påverkas av gravitationen, så även vår mänskliga kropp. När kroppen är ur balans, tynger gravitationen (tyngdlagen) kroppen neråt, på samma sätt som ett hus som förlorat sin arkitektoniska stabilitet. Oavsett orsak till kroppens obalans innebär en obalanserad hållning och form en spänningskonflikt också med gravitationen. Denna konflikt kan upplevas som smärta, stress och tärande på energi. När kroppen förlorar sin arkitektoniska stabilitet och balans påverkar det bindvävens egenskaper. Bindväven förkortas och förhärdas på olika sätt. Denna strategi fungerar som kompensation men på längre sikt skapar den nya problem och spänningar. Grundserien i rolfing bearbetar och korrigerar icke ändamålsenliga mönster vilket leder till att kroppen förändras till att kunna stå mer upprätt och nå en friare och mer balanserad hållning.

Rolfing organiserar hela kroppen

Rolfing kan befria kroppen från begränsningar och även frigöra olika led- och ryggradsproblem. Rolfing kan arbeta med en rad olika kroppsliga symptom genom att organisera hela kroppen. Rolfing är inte någon form av massage, bindvävsmassage, eller annan form av kroppsterapi.

Rolfing är snarare en holistisk integrerande metod som inte bara arbetar med symptom utan med hela kroppen och kroppens fungerande. Inom rolfing uppmärksammar man hur kroppens olika delar relaterar med varandra och hur kroppen rör sig i rummet. Grundläggande för denna holistiska syn på kroppen är att kunna utforska och förstå symptom i ett större sammanhang. T ex ett problem med nacke bearbetas inte enbart lokalt utan utifrån en analys och bearbetning av hur hela kroppen påverkar nacken. Hur är strukturen i fötter och knän, vilken fri eller ofri position är det t ex i bäcken, rygg, axlar, armar och nacke? Således studeras hur delarna påverkar helheten och helheten delarna. Denna syn innebär en fokusering på orsakerna till obalans, för att nå ett mer långsiktigt resultat.

Rolfing grundserie och dess olika faser

Grundserien i Rolfing består av tio sessioner. Ibland kan ytterligare någon eller ett par sessioner förekomma beroende på individuella faktorer. Målet med grundserien är att systematiskt balansera och optimera både kroppens struktur (form) och funktion (rörelser). Varje tillfälle bygger på resultat från den föregående behandlingen och förbereder för den nästkommande. De första tre sessioner bearbetar mer ytligare nivåer av bindväv, sessioner fyra till sju brukar kallas ”core” sessioner och arbetar djupare med området kring bäckenet och bäckenets relation med benen och med överkroppen. Benens djupare lager av vävnad bearbetas för att arbeta med dess stödjande roll för hela kroppen. De sista tre sessionerna kallas integrationen och innebär en fördjupning och förfining av arbetet och protokollet är mer individinriktat för att nå en så bra integration som möjligt.

Rolfing fördjupar medveten om rörelsermönster

En viktig del i rolfingprocessen är att klienten blir mer medveten om sina rörelsemönster och kan utforska nya mer ändamålsenliga rörelser och möjligheter. Det är även väsentligt hur en individ upplever och använder sin kropp i vardagslivet. Kombinationen att uppmärksamma kroppens form och funktion är naturlig i behandlingen och den process den väcker.

Rolfing utvecklar inre upplevande

Grundaren Ida Rolf betonade förmågan till kroppslig ”intrinsic experience” (inre upplevande) och hur fundamental den är för utvecklandet av medvetandet. Istället för att se sin kropp som ett objekt, är det viktigt att få kunskap om sin kropp genom direkta sensoriska förnimmelser och förnimmelser av inre kroppsliga tillstånd. Denna förhöjning av den sensoriska medvetenheten är en väsentlig effekt av rolfing, och kan leda till en förändring i självkänsla och självbild.

Rolfing underlättar centrering och bättre kroppsmedvetenhet

Den egna direkta erfarenheten av inre rörelser (motilitet) medverkar till att förbättra förmågan i att släppa på kroniska hållningsmönster och låta nya adaptiva mönster framträda. Detta kan främja en process av centrering (”grounding”) och leda till bättre kroppsmedvetenhet.