Modern utveckling

Den moderna utvecklingen inom rolfing har bland annat inneburit:

  • Mer varsam, mjukare och differentierande form av beröring
  • Mer fri från formel inriktad behandling
  • Mer omfattande och mångsidigt sätt att evaluera
  • Integrering av rörelsepedagogik och strukturell manipulation
  • Fördjupande tekniker för att frigöra fixerade leder
  • Djupare förståelse av hur man kan arbeta med membran och inre organ
  • Mer förståelse och kunskap om nya sätt att frigöra emotionella och kroppsliga trauman

Mer mjuk varsam beröring

Rolfing började som en ganska smärtsam form av manipulation och fått leva med ett rykte om sig att vara smärtsam bland allmänheten. Dock är det så att rolfing har utvecklats och breddat sig till att inkludera en mer varsam, mjuk och differentierande form av beröring. Dessa nya tekniker är både mindre invaderande och ibland mer precis i deras förmåga att frigöra och organisera kroppen på alla nivåer. Många klienter som har upplevt denna mer varsamma beröring är ofta förvånade över att upptäcka att deras erfarenheter av massage är mer smärtsam än av rolfing.

10-serien / receptet – friare formel

Sedan Dr Ida Rolfs död 1979 har Rolfing utvecklats markant. Ida Rolf utvecklade ett formellt protokoll bestående av tio sessioner, som hon kallade för ”receptet” (på engelska ”The Recipe”).

Receptet var en genomtänkt serie och skarpsinnig i sin konstruktion och utveckling. Den var och är kraftfull, omfattande och effektiv i sin förmåga att hjälpa olika slags människor. Formeln var ett ändamålsenligt sätt för henne att lära ut sitt arbete och dess principer. Även om receptet är mycket effektivt har den även sina begränsningar, något som är vanligt i varje system med formella protokoll.

Ett formellt system utgår lätt från en föreställning om ett ideal eller tillstånd som anses vara normalt. I det här fallet kan det leda till en slags somatisk eller kroppslig idealism och till en föreställning om samma utfall för varje kropp. Detta synsätt är inte lämpligt för många människor. Ett behandlingsprotokoll kan istället uppmuntra individer till att söka anpassa sig till ett slags kroppsligt ideal vilket kan leda till en försämring snarare än förbättring. Ett rigitt protokoll kan också missa vad som är unikt för varje person. I utforskandet av en kroppslig idealism och med ökande förståelse av dess begränsningar har rolfers och lärare i rolfing övergett denna idealism. Istället har man kommit att uppskatta mer hur olika ”psykobiologiska” typer hanterar balans och obalans.

Mer flexibel och komplex process

Denna utveckling har kommit att bli en väsentlig grund för rolfingens teori och praktik och dess moderna utveckling. Varje typ av kropp kan ha nytta av rolfing, men alla har inte nytta på samma sätt eller utvecklar samma psykobiologiska mönster som resultat av rolfing. Denna utveckling har inneburit en mer lämplig och komplex syn på normalitet.

Inom rolfing betyder ”normalitet” inte vad som är vanligt, eller är en norm eller statistiskt medelvärde och standard. Normalitet enligt rolfing är vad som är lämpligt och optimalt för varje enskild person. Att finna vad som är normalt för varje klient är en process av utforskande och upptäckande. Att förstå vad som är normalt för varje individ i relation till sin miljö är en mer komplex process i att upptäcka vad som är naturligt och inneboende för hela individen. Normalitet är ej heller ett statiskt tillstånd utan en evolution. Det är en utveckling av pågående balansering, organisering, reglering, och harmonisering.

Principer för val av strategi

Utvecklingen inom rolfing efter Ida Rolf har således inneburit en fördjupning och en utveckling av strategier och tekniker. Denna utveckling har klargjort och formulerat principer för interventioner, vilket inneburit ett mer effektivt arbete både inom och utanför receptet. Rolfern utvecklar en systematisk evalueringsprocess av klienten, och väljer strategi som främjar helheten. Denna fördjupning gäller även funktionen och rörelsemönster, hur olika kroppsliga energisystem fungerar, liksom förståelse av hur kroppsliga och psykiska trauman kan påverka kroppen.

Rolfing och trauma

Rolfing arbetar nu inte bara med strukturen utan också med omedvetna begränsningar i rörelser, inkapslade känslor, trauma, neurologiska fixeringar, perceptuella och livssynens ”förvrängningar” liksom med blockerad och förvrängd energi. Rolfing har även utvecklat nya former av förståelse och kunnande i att bearbeta emotionella och kroppsliga trauman och deras inverkan på kroppen. (Det gäller även läkning efter operationer.) Dessa framsteg utvecklas och förfinas och integreras i arbetet.

Denna text ovan är en sammanfattande fri svensk översättning av Jeffrey Maitlands artikel ”New Developments”. Jeffrey Maitland är Certified Advanced Rolfer®, lärare i advanced rolfing, professor i filosofi, och författare. För läsning av hela texten i originalversion, se länk