Rolfing och psyke

Rolfingprocessen med ökad kroppskännedom och medvetenhet kan innebära att tydligare kunna uppleva kroppens och psykets inneboende dynamiska relation med varandra. Kroppen är grunden för våra rörelser, perceptioner, känsloliv, upplevelser, och hur vi ”håller oss” i känslor och beteenden. Förändring i hållning påverkar perceptionen, och kan därmed väcka en kommunikation med en inre psykisk process. Att arbeta med kroppens mjuka vävnad, bindväven, innebär att gå in i kroppens form, stöd och elastiska förmåga, själva rummet för vårt inre och yttre.

Rolfing verkar individuellt

Hur rolfing verkar är individuellt för varje person. En del kommer för kroppsliga problem och terapiarbetet blir kroppsligt fokuserat.

Rolfing kan väcka psykiska reflektioner

För andra kan det bli tydligt hur känslor, tankar och föreställningar påverkar kroppen och arbetet kan väcka reflektioner kring kropp och psyke. Med detta menas inte en intellektuell förståelse av denna process utan en direkt upplevelsebaserad erfarenhet, förståelse och insikt. För vissa kan processen i rolfing på ett mer medvetet sätt komma i beröring med psykiska konflikter. T ex kan beröring med ett trauma som ”frusit” i kroppen börja frigöra en känslomässig process, och när så sker finns det utöver den somatiska bearbetningen även utrymme för en psykoterapeutisk bearbetning om klienten så önskar (och ej går i psykoterapi på annat håll). På så sätt kan processen initiera bearbetning av olika slags upplevelser.

Rolfing främjar personlig utveckling

En del kommer till rolfing för att få hjälp med sina känslor, de kan uppleva svårigheter att känna men att känslor finns någonstans, gömda i kroppen. Andra kan ha en förståelse av sina psykiska konflikter, men upplever att kroppen med sina spänningar och eventuell fixering i sin hållning begränsar eller hämmar den fortsatta utvecklingspotentialen. Således kan rolfing allmänt främja den personliga utvecklingen.

Rolfing och psykoterapi

Möjlighet finns således att vid behov och vid önskemål kunna bearbeta psykiska upplevelser som kan uppkomma.