Forskning och studier

Forskning om fascia (bindväv)

Inom traditionell medicin har man i decennier varit ointresserad av fascia (bindväv), och underskattat dess betydelse. Men vetenskaplig forskning har på senare tid kommit att fördjupa sig i vad fascia är och hur den verkar.

Det finns flera skäl till denna bristande uppmärksamhet på fascia inom traditionell medicinsk forskning. Fascia har inte tydliga avgränsningar då den är allestädes närvarande i kroppen och tycks oordnad – oregerlig – jämfört med tydliga muskler och andra inre organ.

En annan viktig faktor har varit bristande lämpliga mätinstrument och metoder för att studera och analysera fascia. Röntgenbilder kunde inte studera förändringar i fascia. (Däremot kan förändringar i fascia uppfattas av en terapeuts händer.)

Dessa faktorer inom forskning har dock förändrats på senare tid. Den tekniska utvecklingen i ultraljudsundersökningar möjliggör nu en dramatisk ökning av fascia relaterade studier (1).

Vid den första internationella fascia forskningskongressen 2007 vid Harvard University i USA formulerades en mer omfattande definition av fascia som en ”mjuk vävnad och del av bindvävssystemet som genomtränger hela kroppen” (2) Peter Huijing och Helene Langevin har vid fasciakonferenser 2009 och 2012 vidareutvecklat definitioner av fascia.

Forskning om rolfing

Rolf Institutet uppmuntrar och stödjer vetenskaplig forskning om rolfing. Det finns en begränsad men växande mängd forskning och som bekräftar de erfarenheter och effekter som rolfing hävdar.

Forskning vid University of California Los Angeles visar att rolfing skapar en effektivare användning av muskler, att den bidrar till uppbyggande av energi och leder till mer ekonomiska och förfinade rörelsemönster. (3) Senare forskning vid University of Maryland visar att rolfing signifikant reducerar kronisk stress och förbättrar kroppsstrukturen. (4, 5, 6) Dessa studier visar vidare att rolfing reducerar ryggradens kurvatur för personer med lordosis (svankryggighet). De visar även att rolfing förbättrar neurologiskt funktion, t ex att nervimpulserna rör sig snabbare. Dessa förändringar i struktur och funktion har visat sig vara långvariga.

Några forskningsstudier stöder uppfattningen att rolfingmetoden som en holistisk manuell terapi metod inte bara leder till långvariga effekter på kroppen, utan att även dess integrerande effekter leder till dessa långvariga förändringar. (7) En fallstudie beskriver en kombination av filosofisk konsultation och rolfing i en behandling av ASL. (8) Denna studie betonar vikten av en holistisk syn som är lyhörd för hela personen förbättrar personens fungerande genom förändring av ”patientens livssyn”.

Andra vetenskapliga studier som gjorts i USA visar bland annat på signifikanta psykologiska och fysiologiska förändringar med ökad mobilitet, öppenhet och receptivitet till yttre stimuli, av ökad avspänning (parasympatiska nervsystemet), förbättring av myofasciala syndrom, smärtreducering, även positiv förändring av ”state anxiety” (spänningstillstånd, oro). (9, 10, 11)

Olika kliniska fallstudier har dokumenterats och publicerats i olika internationella artiklar, t ex kring carpal tunnel syndrom (musarm). En svensk studie vid Huddinge universitetssjukhus dokumenterade en rolfingbehandling av en 4-årig flicka som föddes med höftledsluxation (urledsvrickning) och var sen i sin motorik. (12)  Denna studie visade inte bara på förbättrad kroppsstruktur och motorik, utan även på en psykologisk och social utveckling med ökad kroppsmedvetenhet och social förmåga.

Ny forskning och kliniska studier om rolfing har publicerats och visar på positiva effekter av rolfing på patienter med längdryggsproblem (13), barn med cerebral palsy (14, 15, 16), samt patienter med fibromyalgi (17, 18).

Rolfing forskning och utveckling

Rolf Institutet stödjer och har medverkat vid flera internationella medicinska konferenser på forskning om fascia. Den första ägde rum vid Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA 2007. Ömsesidig dialog och samarbete med världsledande forskare i fascia har initierats och utvecklas. Inom Rolf Institutet pågår en utveckling av teori och praktik samt att söka förfina formuleringar om våra kliniska erfarenheter och utveckla förklaringsmodeller om rolfing i teori och i praktik.

Grundaren till Rolfing® Strukturell Integration Ida Rolf började på 1930-talet vid Rockefeller Institutet i New York. I sin biokemiska forskning frågade hon sig hur man kunde använda fascians elastiska kapacitet för att främja hälsa och god balans, och vilka metoder och tekniker som krävs för att frigöra spänningar och låsningar. Det är tydligt hur hennes frågeställningar nu utvecklas inom medicinsk forskning och inom olika terapiformer, vilket leder till ökning av kunskap om fascian, dess vävnads kvaliteter och dess väsentliga betydelse för hela kroppen.

För mer information om forskning och andra studier hänvisas till

Rolf Institutet Research (USA) samt http://rolfing.org/rolfing/scientific-research/ (Europa).

För information om forskning och olika slags artiklar om fascia och fasciarelaterade ämnen hänvisas även till Robert Schleips forskning http://www.fasciaresearch.de samt till http://www.somatics.de . Robert Schleip är chef för Fascia Research Group vid Ulm Universitetet  i Tyskland, och forskningschef vid det Euroepiska Rolfing Institutet. Robert Schleip blev Certified Rolfer® 1978, och har författat flertal böcker och vetenskapliga artiklar. Tillsammans med andra bidrog han till att arrangera den första International Fascia Research Congress 2007.

Noter

 1. Chaitow, L., Findley, T.W. & Schleip, R. (Eds.) Fascia research III – Basic science and implications for conventional and contemplementary health care. Kiener, Press, Munich, 2012.
 1. Findley, T., Schleip, R. (Eds.). Fascia research – Basic science and implications for conventional and complementary health care. Elsevier Urban & Fischer, Munich, 2007.
 1. Hunt, V., Massey, W. A Study of Structural Integration from a Neuromuscular Energy Field and Emotional Approaches. Rolf Institute/Dept of Kinesiology, Boulder, 1977.
 1. Cottinghamn, J., Porges, S.W. och Lyon, T. Effects of Soft Tissue Mobilization (Rolfing pelvic lift) and Associated Changes in Parasympathetic Tone in Two Age Groups. Physical Therapy, 1988, 68, 352-356.
 1. Cottinghamn, J., Porges, S.W. och Richmond, K. Shifts in Pelvic Inclination Angle and Parasympathetic Tone Produced By Rolfing Soft Tissue Manipulation. Physical Therapy, 1988, 68, 1364-1370.
 1. Cottingham, J. Effects of Soft Tissue Mobilization On Pelvic Inclination Angle, Lumbar Lordosis And Parasympathetic Tone: Implications For Treatment Of Disabilities Associated With Lumbar Degenerative Joint Disease. Paper presented on Mars 19, 1992 to the National Center of Medical Rehabilitation Research of the National Institute of Child Health, Bethesda, Maryland. Publicerad i Rolf Lines 1992, 20(2), 42-45.
 1. Cottingham, J.T., Maitland, J.A. Three-paradigm Treatment Model Using Soft Tissue Mobilization and Guided Movement-Awareness Techniques for a Patient With Chronic Low back Pain: A Case Study. The Journal of Orthopedic & Sports Physical Therapy. 1997, 26, 155-167.
 1. Cottingham, J.T. och Maitland, J.A., Integrating Manual and Movement Therapy With Philosophical Counseling For Treatment Of A Patient With Amyotrophic Lateral Sclerosis: A Case Study That explores The Principles of Holistic Intervention. Alternative Therapies in Health and Medicine, 2000, 6(2), 128, 120-127.
 1. Silverman, J., Rappaport, M., Hopkins H.K., Ellman, G., Hubbard, R., Bellleza, T., Baldwin, T., Griffin, R. och Kling, R. Stress, Stimulus Intensity Control, and The Structural Integraton Technique. Confinia Psychiatry, 1973, 16(3), 201-19.
 1. Weinberg, R.S. och Hunt, V.V. Effects of Structural Integration on State-Trait Anxiety. Journal of Clinical Psychology, 1979, 35(2), 319-322.
 1. Findley, T.W., Quigley, K., Maney, M., Chaudhry, H. Och Agbaje, I. Improvement In Balance With Structural Integration (Rolfing): A Controlled Case Series In Persons With Myofascial Pain. American Academy Of Physical Medicine and Rehabilitation, Phoenix, 2004. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2004, 85(9), e34.
 1. Gustavsson, R. Fallbeskrivning. Rolfing som behandlingsmetod för en patient född 1992. En evaluering. Huddinge Universitetssjukhus, Psykologavdelningen/Hörselkliniken. 1997.
 1. Jacobson E, Meleger A, Bonato P, Wayne P, Langevin H, Kaptchuk T, och Davis R. Structural Integration as an Adjunct to Outpatient Rehabilitation for Chronic Nonspecific Low Back Pain: A Randomized Pilot Clinical Trial,  Journal of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2015:813418.
 1. Hansen A. B.,  Price K.S. och Feldman, H.M. Myofascial structural integration: a promising complementary therapy for young children with spastic cerebral palsy. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 2012, 17(2), 131-35.
 1. Loi ED B. C., Price KS, Jaramillo TM, Pico EL, Hansen AB, och Feldman HM. Myofascial structural integration therapy on gross motor function and gait of young children with spastic cerebral palsy: a randomized controlled trial. Frontiers in Pediatrics, 2015, 3(74), 1-10.
 1. Hansen A., Price KS, Loi EC, Buysse CA, Jaramillo TM, Pico EL, och Feldman HM. Gait changes following myofascial structural integration (Rolfing) observed in 2 children with cerebral palsy. Journal of Evidence Based Complmentary & Alternative Medicine, 2014, 19(4), 297-300.
 1. Stal P., Teixeria MJ. Fibromyalgia syndrome treated with the structural integration Rolfing method. Rev Dor Sao Paulo, 2014, 15(4), 248-52.
 1. Stal P., Kosomi J.K., Faelli C.Y.P., Pai, H.J., Teixeira M.J. och Marchiori P.E. Effects of structural integration Rolfing method and acupuncutre on fibromyaligia. Rev Dor Sao Paulo, 16(2), 96-101.